Izrada programa po zahtevu kupca

Izrada programa po zahtevu je veoma je kompleksan i zahtevan proces kome se pristupa isključivo u slučaju kada na tržištu ne postoji gotovo rešenje koje zadovoljava poslovne procese kupca.

Prilikom donošenja odluke o izradi programa po specifičnom zahtevu, kupac treba da ima u vidu sledeće:

Izrada programa po narudžbi zahteva potpunu saradnju zaposlenih. Oni su oni ti koji treba da daju precizne instrukcije o funkcionalnostima programa. To znači da će Vaši zaposleni morati da odvoje vreme da bi objasnili procese rada preduzeća onima koji treba da izrade program.

Izrada programa podrazumeva troškove koji zavise od radnog vremena koje treba da bude utrošeno na rad. Procenu troškova koji prate izradu programa možete da dobijete ako nam se obratite na na telefon preduzeća 021/384-11-95 svakog radnog dana od 09h-17h ili mailom na info@mylogic.co.rs

Tehnička podrška u radu je podjednako važna kao i sama izrada softvera. Izradu programa treba da poverite onome za koga ste sigurni da će u kasnijem radu moći da pruži adekvatnu tehničku podršku. Nemojte zaboraviti da tehnička podrška podrazumeva poznavanje procesa rada u Vašem preduzeću i praćenje Zakona koji su bitni za Vaše poslovanje.

Prilagođavanje gotovih programa potrebama kupca:

Prilagođavanje već postojećih rešenja potrebama kupca se u većini slučajeva svodi na dodavanje analitičkih izveštaja, sitnije izmene u poslojećim izveštajima i slično.

Cena adaptacije programa zavisi od radnog vremena koje je potrebno da bi se program prilagodio potrebama kupca. Cenovnik našeg radnog vremena možete da vidite ovde. Precizne informacije o troškovima prilagođavanja programa vašim potrebama možete da dobijete ako nam se obratite na na telefon preduzeća 021/384-11-95 svakog radnog dana od 09h-17h ili mailom na info@mylogic.co.rs

Postupak izrade programa po zahtevu kupca:

U praksi se pokazalo da je najbolje kada se izrada i prilagođavanje programa potrebama korisnika podeli u više faza:

Sagledavanje potreba klijenta.

U ovoj fazi se vode razgovori sa klijentom u cilju analize procesa rada i specifičnih potreba. Utvrđuju se sve specifičnosti delatnosti i analizira postojeći informacioni sistem.

Izrada projekta programa.

Na osnovu prethodno sagledanih potreba klijenta, pristupa se izradi projekta programa ili kompletnog informacionog sistema. Nakon izrade, projekat se dostavlja klijentu na odobrenje.

Izrada programa.

Kada klijent odobri projekat, započinje se sa izradom programa.

Implementacija

Nakon završetka izrade programa, sledi faza instalacije i obuke zaposlenih za rad u programu. U ovoj fazi se ispravljaju i eventualne greške u radu programa.