MyMaloprodaja - program za maloprodaje

Program za maloprodaju je namenjen maloprodajnim objektima. Prilagođen je za rad sa velikim brojem tipova fiskalnih štampača i kasa a takođe može da radi i kao samostalan program u slučaju da kupac ne želi povezivanje sa fiskalnim uređajem. Program omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Automatizuje i sistematizuje operacije koje se u maloprodaji obavljaju svakodnevno

Korisnik u svakom momentu ima na raspolaganju sledeće podatke:

Osnovni podaci (artikli, grupe artikala, jedinice mere, usluge, komitenti, poreske stope, podaci o preduzeću)

Početni podaci (početno stanje ariklala, početno stanje komitenata)

Ulazi (maloprodajne kalkulacije, povrat robe dobavljaču, troškovi)

Izlazi (specifikacije prodaje, dnevni promet, izlazni računi maloprodaje, gotovinski računi, predračuni)

Interni dokumenti (ulaz robe iz vp, povrat robe u vp, interni prenosi)

Ostali dokumenti (izvodi, kompenzacije, nivelacije, knjižna pisma, popisne liste, trebovanja, reversi)

Fiskalna kasa ( promet fiskalne kase, nalozi ispravke ) *opcija dostupna ukoliko korisnik koristi program MyKasa

Knjige (knjiga evidencije prometa – KEP , knjiga primljenih računa, knjiga izdatih računa )

Pregledi (lager lista, pregled robe izdate na revers, stanje komitenata, cenovnik)

Ostalo (štampa nalepnica sa cenama, poreska prijava (obrazac pppdv))

Program za veleprodaju funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu.

Omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Omogućeno je ograničavanje pristupa određenim delovima programa za unapred definisane grupe korisnika

Program podržava rad sa više maloprodajnih objekata koji posluju u okviru istog pravnog lica. Može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za veleprodaju, programom za finansije.

GALERIJA