MyKomercijala - program za veleprodaje

Program MyKomercijala je namenjen preduzećima koja se bave veleprodajom. Omogućava vođenje precizne evidencije o prometu robe, prihodima i rashodima. Automatizuje i sistematizuje operacije koje se u veleprodaji obavljaju svakodnevno.

Korisnik u svakom momentu ima na raspolaganju sledeće podatke:

Osnovni podaci (artikli, grupe artikala, jedinice mere, usluge, komitenti, mesta, države, valute, poreske stope, podaci o preduzeću, podaci o objektima, podaci o komercijalistima)

Početni podaci (početno stanje ariklala, početno stanje komitenata, cenovnici, odobreni rabati)

Ulazi (kalkulacije, povrat robe dobavljaču, troškovi, dati avansi)

Izlazi (izlazni računi, avansni računi, predračuni, povrat robe od kupca)

Uvoz – Izvoz ( uvozne kalkulacije, troškovi, izvozni računi, predračuni)

Interni dokumenti (otprema robe u MP, povrat robe iz MP, interni prenosi)

Ostali dokumenti (izvodi, pregled nevezanih stavki izvoda, stanje po tekućim računima, kompenzacije, knjižna pisma, popisne liste, trebovanja, reversi)

Knjige (knjiga evidencije prometa i usluga – KEPU, knjiga primljenih računa, knjiga izdatih računa, knjiga primljenih avansa, knjiga datih avansa)

Pregledi (lager lista, pregled robe izdate na revers, nivelacije prodajnih cena, stanje komitenata, poreska prijava PPPDV, pregled izlaznih računa sa RUC, pregled izlaznih računa sa RUC – po komercijalistima, nenaplaćena potraživanja, neplaćena dugovanja, pregled izlaznih računa, pregled neplaćenih računa, pregled neplaćenih računa po datumu, pregled troškova, ostali troškovi)

Program za veleprodaju funkcioniše po sistemu server/klijent što znači da su svi podaci centralizovani na jedno mesto čime je pojednostavljen rad i postavljena osnova za efikasno izveštavanje i analizu.

Omogućen je pristup podacima sa udaljene lokacije.

Omogućeno je ograničavanje pristupa određenim delovima programa za unapred definisane grupe korisnika

Program podržava rad sa više magacina, može da se koristi samostalno ili zajedno sa programom za maloprodaju, proizvodnju i finansije.